Säännöt

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Puhallinorkesteriliitto r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi.

2. Liiton tarkoituksena on valtakunnallisena järjestönä tukea ja kehittää suomalaista harrastajien puhallinmusiikki- ja puhallinorkesteritoimintaa koko maassa.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

 1. toimii siihen liittyneiden yhdistysten ja oikeuskelpoisten puhallinorkestereiden valtakunnallisena keskusjärjestönä;
 2. antaa jäsenistölleen orkesterinjohtaja- ja soittajakoulutusta, järjestää puhallinorkestereille musiikkileirejä ja kursseja sekä yhteissoittoharjoituksia;
 3. huolehtii alan tiedotustoiminnasta, antaa jäsenistölleen opastusta ja koulutusta puhallinmusiikin sävellys-, sovitus- ja painatustoiminnassa, auttaa nuottien hankinnassa, jakelussa ja orkestereiden soitinhankinnoissa sekä suorittaa nuottien ja muun puhallinorkestereille tarpeellisen materiaalin kustantamista.
 4. järjestää toimintansa tukemiseksi iltamia, juhlia, huvitilaisuuksia sekä arpajaisia;
 5. voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;
 6. ei harjoita yhdistyslain 1. pykälän 2. momentissa mainittua toimintaa voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkimiseksi siihen osallisille. Jäsenille ei makseta esiintymispalkkioita.

4. Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä suomalainen oikeuskelpoinen puhallinorkesteri, oikeuskelpoinen yhteisö taikka säätiö sekä yksityinen henkilö, joka hyväksyy liiton sääntöjen 2. pykälässä mainitun tarkoituksen ja toimintaperiaatteet. Varsinaiset jäsenet hyväksyy liiton johtokunta. Liiton johtokunta voi hyväksyä kannattavaksi jäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätion taikka yksityisen henkilön. Kannattavilla jäsenillä ei ole äänioikeutta.

5. Liitto voi vuosikokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä kunniajäsenikseen. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.

6. Johtokunta voi yhdistyslain 11 pykälässä mainituin edellytyksin erottaa jäsenen liitosta. Eroamispäätöksestä voidaan valittaa liiton kokoukselle ja on valitus jätettävä kirjallisesti liiton johtokunnalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista.

7. Liiton hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu yhdeksi (1) vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) kahdeksi (2) vuodeksi valittua jäsentä. Valituista jäsenistä on vuosittain puolet (1/2) erovuorossa. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Ensimmäisessä vuosikokouksessa valitaan koko hallitus ja vahvistetaan erovuorojärjestys.

8. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, nimeää liitolle sihteerin, taloudenhoitajan ja toiminnanjohtajan sekä ottaa muut tarpeelliset virkailijat. Johtokunta voi asettaa valiokuntia asioiden valmistelua varten. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

9. Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä sekä juoksevissa taloudellisissa asioissa taloudenhoitaja yksin.

10. Liiton hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan yksi tilintarkastaja ja yksi tilin- tai toiminnantarkastaja sekä heille varamiehet.

11. Liiton tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12. Liiton vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa johtokunnan lähemmin määräämänä aikana. Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kaksi (2) liiton jäsenyhdistystä tai 1/10 jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Liiton vuosikokous kutsutaan koolle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla. Muut liiton kokoukset kutsutaan koolle samalla tavalla.

13. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Esitetään liiton vuosikertomus.
 3. Esitetään liiton tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja taloudenhoitajalle.
 4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
 5. Hyväksytään tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten.
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi.
 7. Valitaan neljä jäsentä johtokuntaan erovuoroisten tilalle.
 8. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi tilin- tai toiminnantarkastaja sekä heille varamiehet tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa.
 9. Päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 15 pykälän ja yhdistyslain 14 pykälän määräykset.


14. Jos jäsen haluaa jonkin asian liiton kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen johtokunnalle, jonka tulee antaa siitä lausuntonsa.

15. Liiton varsinaisissa kokouksissa jäsenyhdistyksen äänimäärä määräytyy seuraavasti:
1-9 jäsenisellä yhdistyksellä on yksi ääni, 10-19 jäsenisellä yhdistyksellä kaksi ääntä, 20-29 jäsenisellä yhdistyksellä kolme ääntä ja yli 30 jäsenisellä yhdistyksellä neljä ääntä. Henkilö- ja muilla yhteisöjäsenillä on yksi ääni. Voidakseen käyttää äänioikeutensa yhdistyksen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä ja nimettävä viralliset kokousedustajat ja vahvistettava valtakirjalla se äänimäärä, joka edustajalla on käytettävissään.

16. Päätökset liiton kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 17 ja 18 pykälissä mainituista asioista.

17. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liiton kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

18. Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa ja tulee muutos hyväksyä kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

19. Liiton purkautuessa sen varat käytetään sääntöjen 2. pykälässä mainitun suomalaisen harrastajien puhallinmusiikin ja puhallinorkesteritoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen purkautumiskokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.